Tämä on Spottikuva Ky henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 12.04.2018. Viimeisin muutos 24.05.2018.

Rekisterin nimi

Spottikuvan asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Joonas Koponen
Spottikuva Ky
2543660-1
Haapaniemenkatu 21, 70110 Kuopio

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Joonas Koponen
joonas@spottikuva.fi
0400-418844

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Spottikuva Ky:n ajanvarausten ja asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkuuksien hoitaminen.

Rekisterin tietosisältö

– Henkilön etu- ja sukunimi
– Yritys / Organisaatio
– Osoite
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero
– Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
– Laskutustiedot
– Muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

Henkilötietojen luovuttaminen

Tiedot ovat ainoastaan Spottikuva Ky:n käytössä eikä niitä luovuteta ulkopuolisille, paitsi perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Tietoja voidaan luovuttaa eteenpäin asiakkaan omasta pyynnöstä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Yrityksen käytössä olevat tietokoneet sekä sähköinen asiakasrekisteri on suojattu palomuurilla ja salanoilla. Paperisia kuvaussopimuksia säilytetään yrityksen tiloissa lukitussa arkistokaapissa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolisille tahoille.

Henkilötietojen näyttäminen, siirtäminen ja poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus

– Saada läpinäkyvästi tietoa henkilötietojen käsittelystä
– Saada pääsy omiin tietoihin
– Tietojen oikaisemiseen
– Tulla unohdetuksi, eli tietojen poistamiseen
– Siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
– Rajoittaa tietojen käsittelyä
– Vastustaa käsittelyä

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).